วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการสร้างคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง โดยดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเอง และดำเนินงานคล้ายระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไรสูงสุด แต่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอ! กได้ โดยให้บริการทั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาต่าง ประเทศกว่า ซีดี-รอม วีดิทัศน์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งเครื่องใช้สำนักงานด้วย


ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา
ปัจจุบัน ศุนย์หนังสือจุฬาฯ ได้เปิดทำการทั้งหมด 5 สาขา ทั่วประเทศ ดังนี้

สาขาศาลาพระเกี้ยว
สาขาสยามสแควร์

อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น G
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ไม่มีความคิดเห็น: