วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

จตุปัจจัย
ส่วนหนึ่งของ พุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
จตุปัจจัย แปลว่า ปัจจัย ๔ เครื่องอาศัยของบรรพชิต ๔ อย่าง
จตุปัจจัย หมายถึงสิ่งของสำหรับใช้สอยที่จำเป็นสำหรับภิกษุสามเณร ซึ่งภิกษุสามเณรต้องอาศัยเป็นอยู่ มี ๔ อย่าง