วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ตูวาลู (Tuvalu) หรือเดิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หมู่เกาะเอลลิซ (Ellice Islands) เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อประเทศแปลว่า "Eight Standing Together: แปดยืนยง" ในภาษาตูวาลู นอกจากนครรัฐวาติกันแล้ว ตูวาลูเป็นประเทศอิสระที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก เนื่องจากมีความสูงต่ำ (สูงสุดคือ 5 เมตร) เกาะที่ประกอบเป็นประเทศนี้ อาจจะเกิดปัญหาถ้าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ประชากรอาจจะอพยพในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้าไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ หรือเกาะนีอูเอซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เป็นปกครองตนเองแต่ขึ้นกับนิวซีแลนด์ ที่ไม่มีปัญหาจากการเพิ่มของระดับน้ำทะเล แต่มีประชากรน้อยลง

ประวัติศาสตร์
ระบบรัฐสภา ระบบสภาเดี่ยวเรียกว่า House of Assembly ประกอบด้วยสมาชิก 15 คน มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี

ตูวาลู การแบ่งเขตการปกครอง
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)

เศรษฐกิจ
ประเทศตูวาลูมีประชากร 10,441 คน (พ.ศ. 2548) ประเทศตูวาลูมีประชากรหนาแน่นพอๆกันกับประเทศนาอูรู แต่มีประชากรน้อยกว่าประเทศนาอูรู
ประเทศตูวาลูจะมี นกกีวี อยู่เป็นจำนวนมาก และมีพืชพันธ์ไม่ป่า เขตร้อนอยู่

เชื้อชาติ : โพลีนีเซีย ร้อยละ 96 ไมโครนีเซีย ร้อยละ 4
ศาสนา : ศาสนาคริสต์ 98.4% อื่นๆ 1.6%

ไม่มีความคิดเห็น: