วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สีแดง
สำหรับแดงความหมายอื่นดูที่ แดง (แก้ความกำกวม)
สีแดง คือสีมีความถี่ของแสงที่ต่ำที่สุด ที่ตามนุษย์สามารถแยกแยะได้ แสงสีแดงมีบริเวณช่วงคลื่นระหว่าง 630-760 นาโนเมตร สีแดงเป็นสีอย่างสีเลือดหรือสีชาด, ใช้ประกอบสิ่งต่างๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น มดแดง ผ้าแดง

สัญลักษณ์ประจำ

สีแดงเป็นสีประจำวันอาทิตย์
สีแดงหมากสุก เป็นสีประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สีแดง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คู่กับสีเหลือง)

ไม่มีความคิดเห็น: